დაბრუნების პირობები

დაბრუნება და გაცვლა: 
  • პროდუქტის უკან დაბრუნება ან შეცვლა შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქტის მახასიათებლები არ ემთხვევა საიტზე არსებულ აღწერასა და მის ვიზუალურ მხარეს. პროდუქტის შეცვლა ან უკან დაბრუნება შესაძლებელია მისი შეძენიდან 3 კალენდალური დღის განმავლობაში.
  • პროდუქტის დაბრუნების/შეცვლის დროს პროდუქტს უნდა ახლდეს შეძენის დროს გადაცემული ყველა თანმხლები ნაწილები და დოკუმენტი (სასაქონლო ზედნადები, თანხის გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ინვოისი  და სხვ.). ასევე უნდა ახლდეს ყველა ეტიკეტი.
  • თუ პროდუქტს და პროდუქტის თანმხლებ ნაწილებს/დოკუმენტებს აღენიშნებათ რაიმე სახის ცვლილება, უფლებას ვიტოვებთ ეჭვქვეშ დავაყენოთ მისი ნამდვილობა და შესაბამისად, პროდუქტის დაბრუნების პროცედურა შევაჩეროთ მოკვლევითი და დიაგნოსტიკური სამუშაოების ჩატარებამდე, რაც შეიძლება გაგრძელდეს არაუმეტეს 10 სამუშაო დღისა. მოკვლევისა და დიაგნოსტირების შედეგების საფუძველზე ჩვენ უფლებამოსილი ვართ განვაგრძოთ ან შევწყვიტოთ პროდუქტ(ებ)ის დაბრუნების/შეცვლის პროცედურა.

 

  • ინტერნეტ მაღაზია არ იბრუნებს და არ ცვლის პროდუქტს იმ შემთხვევაში, თუ ნივთი აღარ მოგწონთ, საჭიროდ აღარ მიიჩნევთ მის ფლობას, არ ამართლებს თქვენს მოლოდინს და სხვა მსგავსი მიზეზების გამო.

 

  • დაბრუნების შემთხვევაში თანხა აისახება თქვენს აგარიშზე 15 კალენდალური დღის განმავლობაში

დაბრუნება და შეცვლა:

პროდუქტის დაბრუნება ან შეცვლა შესაძლებელია მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ პროდუქტის მახასიათებლები არ ემთხვევა საიტის აღწერილობას და მის ვიზუალურ მხარეს. პროდუქტის შეცვლა ან დაბრუნება შესაძლებელია შეძენიდან 3 კალენდარული დღის განმავლობაში. პროდუქტის დაბრუნებისას/შეცვლისას პროდუქტს თან უნდა ახლდეს შეძენისას გადაცემული ყველა თანმხლები ნაწილი და დოკუმენტი (ინვოისი, გადახდის დამადასტურებელი საბუთი, ინვოისი და ა.შ.). ყველა ეტიკეტსაც თან უნდა ახლდეს. თუ რაიმე ცვლილებაა პროდუქტსა და პროდუქტის თანმხლებ ნაწილებში/დოკუმენტებში, ჩვენ ვიტოვებთ უფლებას ეჭვი შევიტანოთ მის ავთენტურობაში და, შესაბამისად, შევაჩეროთ პროდუქტის დაბრუნების პროცედურა, სანამ არ ჩატარდება ექსპერტიზა და დიაგნოსტიკური სამუშაოები, რომელიც შეიძლება გაგრძელდეს 10 სამუშაო დღეზე მეტი. გამოკვლევისა და დიაგნოზის შედეგების მიხედვით, ჩვენ გვაქვს უფლება გავაგრძელოთ ან შევწყვიტოთ პროდუქტის (პროდუქტების) დაბრუნების/შეცვლის პროცედურა. ონლაინ მაღაზია არ დააბრუნებს ან შეცვლის პროდუქტს იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ აღარ მოგწონთ ნივთი, აღარ ჩათვალეთ საჭიროდ მისი ფლობა, არ გაამართლებს თქვენს მოლოდინს და სხვა მსგავსი მიზეზების გამო. დაბრუნების შემდეგ თანხა აისახება თქვენს ანგარიშზე 15 კალენდარული დღის განმავლობაში